Rozdrobené vlastníctvo

Väčšina z vás sa minimálne jedenkrát v živote stala dedičom po svojich predkoch. Stali ste sa novým vlastníkom. No často ani neviete, kde sa vaše nové vlastníctvo nachádza. Celková výmera zdedených pozemkov nemusí byť veľká, ale počet parciel a spoluvlastníkov obyčajne veľký je. Odborne sa to nazýva rozdrobenosť pozemkového vlastníctva.

Prvotnou príčinou rozdrobeného vlastníctva je spôsob dedenia. U nás sa uplatňuje tvz. uhorské dedičské právo, ktoré delí majetkové podiely po rodičoch pre všetky deti rovným dielom. Tým postupne dochádzalo k ich zmenšovaniu a priestorovému rozptýleniu.

Tento matematický spôsob dedenia je síce spravodlivý, ale vytvoril takú veľkú rozdrobenosť pozemkov , ktorá spôsobuje celý rad spoločenských, hospodárskych aj ekonomických problémov. Týkajú sa ako poľnohospodárskych, tak aj lesných pozemkov. Vďaka existencii tzv. urbárov je situácia s neusporiadaným a rozdrobeným vlastníctvom na lesnej pôde ešte zložitejšia.

Pre vlastníka rozdrobenosť znamená výrazné obmedzenie samostatného hospodárenia a nakladania s pôdou vzhľadom k malej výmere a vysokému počtu spoluvlastníkov.
Rozdrobenosť je prekážkou pri predaji aj pri nájme. Zvyšuje náklady a naopak, znižuje trhovú cenu pôdy.

Odborníci dvíhajú varovný prst a snažia sa zvrátiť tento vývoj smerom k opätovnému sceľovaniu.

Drobní vlastníci, pre ktorých už nemá význam držať malé podiely vo vlastníctve, samostatne ich obhospodarovať či prenajímať, by mali hľadať možnosť, ako ich odpredať skôr, ako náklady na prevod prevýšia ich trhovú hodnotu.

Aké sú riešenia?

Jednoznačne spájanie, sceľovanie, zväčšovanie.....

Spájaním rozdrobeného vlastníctva získava každý. Jedná sa o tvz. win- win stratégiu, t.j. že výhody získavajú všetci , no nie na úkor iných.

Spájaním pozemkov dosiahneme ucelenosť určitého územia, na ktorom bude možné hospodáriť efektívne.

Za týmto účelom realizujeme nákup lesných pozemkov a poľnohospodárskej pôdy ako aj prenájom lesných pozemkov.

Je to nový impulz pre ľudí i krajinu. Je to možnosť dať šancu zaujímavým projektom a investíciám , ktoré vytvoria nové pracovné príležitosti, prispejú k rozprúdeniu života na vidieku a pritiahnu pozornosť turistov.